சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இடாசுதல் நெருக்குதல் ; மோதுதல் ; மேற்படுதல் ; இகழ்தல் .