சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இடிகொம்பு கழியில் அடித்துள்ள அதிர்வேட்டுக் குழாய் .