சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இடிசாமம் கெடுகாலம் ; நிந்தை .