சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இடிவு அழிவு ; இடிந்து விழுகை .