சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இடுக்குதல் கவ்வுதல் ; அணைத்தல் ; நெருக்குதல் .