சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இடுக்குவாசல் சிறு நுழைவாசல் , திட்டிவாசல் .