சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இடுதங்கம் புடமிட்ட தங்கம் ; இழைப்புத் தங்கம் .