சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இடுப்புவலி இடுப்பு நோவு ; மகப்பேற்றின் போது உண்டாகும் வலி .