சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இடைக்குறை தனிச்சொல்லின் இடைநின்ற எழுத்துக் குறைந்து வரும் செயயுள் விகாரம் ; ஆற்றிடைக் குறை .