சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இடைக்கொள்ளை ஊடுதட்டு ; நடுக்கொள்ளை ; கொள்ளைநோயால் வரும் அழிவு .