சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இடைப்படுதல் மையமாதல் ; இடையில் நிகழ்தல் .