சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இடைப்பழம் காய்க்குலையில் இடையிடையே பழுத்திருப்பது .