சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இடைமடக்கு பேச்சினடுவே தடுக்கை ; மடக்கணி வகை .