சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இடைமுள் புண்ணிலே தோன்றும் மறுமுள் ; கரப்பான் வகை .