சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இடையாகெதுகை அடிதோறும் முதலெழுத்து அளவொத்து நிற்க இரண்டாம் எழுத்து ஒன்றே ஒன்றிவரத் தொடுப்பது .