சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இடையெண் முச்சீர் ஓரடியாய் வரும் அம்போதரங்க வகை .