சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இடைவீடு நடுவில் விட்டுவிடுகை .