சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இட்டன் விருப்பமானவன் ; நண்பன் ; தலைவன் .