சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இட்டம்பண்ணுதல் அடிமைத்தனத்தை விலக்குதல் .