சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இணக்கோலை உடன்படிக்கைப் பத்திரம் .