சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இணங்கன் நண்பன் ; வெடியுப்பு .