சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இணாட்டு மீன் செதிள் ; ஓலைத்துண்டு .