சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இணை இசைவு ; ஒப்பு ; இரட்டை ; உதவி ; கூந்தல் ; எல்லை ; இணைத் தொடை .
சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இணை (வி) சேர் ; கூட்டு .