சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இணைமோனை ஓரடியின் முதலிரு சீரினும் மோனை இயைந்து வரும் தொடை .