சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இணையளபெடை முதலிரு சீரினும் அளபெடை இயைந்து வரும் தொடை .