சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இணையெதுகை ஓரடியின் முதலிரு சீரினும் எதுகை இயைந்து வரும் தொடை .