சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இண்டர் இடையர் ; சுற்றம் ; சண்டாளர் .