சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இந்தி பூனை ; திருமகள் ; இந்திய மொழிகளுள் ஒன்று ; இந்தியத் தேசிய மொழி .