சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இனன் சூரியன் ; உறவினன் ; ஒத்தவன் ; ஆசிரியர் .