சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இன் இனிய ; ஐந்தாம் வேற்றுமை உருபு ; சாரியை ; இறந்தகால இடைநிலை .