சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இன்னிசை இன்ப ஓசை ; பண் ; ஏழு நரம்புள்ள வீணை ; இனிய பாட்டு ; இன்னிசை வெண்பா .