சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இமிர்தல் ஒலித்தல் ; ஊதுதல் ; மொய்த்தல் .