சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இயக்குதல் செலுத்துதல் ; தொழிற்படுத்துதல் ; பழக்குதல் ; ஒலிப்பித்தல் ; நடத்திவருதல் ; போக்குதல் .