சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இயந்திரித்தல் எந்திரம் அமைத்தல் ; எந்திரத்தில் ஆட்டுதல் .