சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இயல்புநயம் ஒற்றுமை முதலிய நயங்கள் நான்கனுள் ஒன்று .