சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இரசனி இரவு ; மஞ்சள் ; அவுரி ; செம்பஞ்சு .