சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இரசவாதம் தாழ்ந்த உலோகங்களை உயர்ந்த உலோகமாக்கும் வித்தை .