சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இரசவைப்பு இரசத்தால் ஆகிய மருந்து முதலியன .