சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இரத்தம் உதிரம் ; சிவப்பு ; ஈரல் ; பவளம் ; குங்குமம் ; கொம்பரக்கு ; தாம்பிரம் .