சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இரத்தினசிரசு 393 சிகரங்களையும் 50 மேல்நிலைக் கட்டுகளையுமுடைய கோயில் .