சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இரலை கலைமான் ; புல்வாய் ; துத்தரி என்னும் ஊதுகொம்பு ; அசுவினி நாள் .