சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இராக்கதி அரக்கி ; சன்னக் கச்சோலம்