சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இராமன் சநதிரன் ; பரசுராமன் ; தசரதராமன் ; பலராமன் .