சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இராமானம் தினந்தோறும் உள்ள இரவின் அளவு ; இரவு .