சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இருடி ஆந்தை ; முனிவன் வேதம் .