சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இருந்து காண்க : இருந்தை ; ஐந்தாம் வேற்றுமைச் சொல்லுருபு .