சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இருப்பு இருக்கை ; மலவாய் ; இருப்பிடம் ; குடியிருப்பு ; நிலை ; கையிருப்பு ; பொருண்முதல் .