சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இருப்புச்சிட்டம் காண்க : இருப்புக்கிட்டம் .