சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இருப்புப்பாதை இரயில் பாதை , தண்டவாளவழி .