சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
இருப்புப்பாளம் இரும்புக்கட்டி .